SWO Hero

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden verhuur (tijdelijke) ruimte(n) in Bedrijfsverzamelgebouw De Framboos

Algemeen
De Stichting Werk en Onderneming, verder te noemen: verhuurder.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op huur/verhuur c.q. ingebruikneming/geving van de flexibel per dagdeel verhuurbare ruimte(n) van de verhuurder, goederen en/of faciliteiten en/of diensten. Indien er in voorkomende gevallen wordt afgeweken van deze voorwaarden dan worden de wijzigingen expliciet schriftelijk overeengekomen.

Begripsomschrijvingen

Onder 'het gehuurde' wordt in deze voorwaarden verstaan één of meer ruimten in bedrijfsverzamelgebouw ‘De Framboos’ in Leiden. Specifiek genoemd kunnen worden: Airport, Airplane, Cabin en Flexwerkruimte, Loungeruimte, Gemeenschappelijke lunchroom en Keuken.

Artikel 1 -Verhuurd object

1.Huurder aanvaardt 'het gehuurde'  van de verhuurder en/of de goederen in deze ruimte(n) in de staat waarin deze zich bevindt/zich bevinden op de datum gebruik.

In artikel 2, lid 2 worden de ter beschikking gestelde ruimte(n) /goederen / faciliteiten / diensten nader omschreven.

2. Het gehuurde heeft de bestemming als in artikel 2, lid 3 nader omschreven, huurder is bekend met deze bestemming en verklaart het gehuurde overeenkomstig deze bestemming te gebruiken.

Artikel2 – Gebruik ruimte

1.Gebruik van 'het gehuurde'  is alleen toegestaan voor het doel omschreven in de artikel 2, lid 2 en gedurende de in de overeenkomst vermelde tijdsduur. Voor elk ander gebruik dan in artikel 2, lid 2  omschreven is een vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming vereist.

Indien de huurder op de dag van het gebruik de tijdsduur van 'het gehuurde'  wil verlengen, meldt hij dit bij de beheerder/receptie.

2. Het gehuurde Airplane omvat het gebruik van 1 grote tafel met 14 stoelen, 5 extra stoelen, 1 extra tafel, 1 beamer + toebehoren, 1 whiteboard, koffie en thee.

Het gehuurde Airport omvat het gebruik van 1 tafel met 6 stoelen, 1 whiteboard, koffie en thee.

Het gehuurde Cabin omvat het gebruik van 1 tafel met 5 stoelen, 1 whiteboard, 1 blackboard, 1 bank,  koffie en thee.

3. Het gehuurde heeft als bestemming gebruik als vergaderzaal, cursuslocatie. Voor afwijkend gebruik dient er toestemming verkregen te zijn van de verhuurder

4.Huurder mag bij het gebruik van 'het gehuurde'  geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

5.Voor het plaatsen borden, aankondigingen,  uitstallingen of andere zaken rond of in 'het gehuurde' behoeft huurder vooraf toestemming van verhuurder.

6.Huurder is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder eventuele gebruiksvergunningen in verband met de activiteit, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal aanleiding kunnen geven tot ontzegging van gebruik van de ruimte(s).

6. Als huurder van 'het gehuurde' bent u aansprakelijk voor eventuele beschadigingen door nalatigheid, onkundig gebruik of het zich niet houden aan het 
Regelement Gebruik Vergaderruimte (Airport, Airplane, Cabin, Flexwerkplekken)

7.Huurder is eveneens verantwoordelijk voor gedragingen en eventuele schade aangebracht door de van hem aanwezige derden in en om 'het gehuurde' en is verplicht zelf zorg te dragen voor de benodigde bedrijfsaansprakelijkheid verzekeringen.

8. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van 'het gehuurde'  andere ruimte in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte gelijkwaardig of beter is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding

9. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 7, heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder.

10.Huurder zal er voor zorg dragen dat na het gebruik van 'het gehuurde'  alle vanwege hem aanwezige derden het pand op een ordelijke manier hebben verlaten alvorens zelf het pand te verlaten.

11. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.

12. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.

13. In het gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.

14. De huurder garandeert dat alle vanwege hem aanwezige derden op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden van 'het gehuurde'.

15. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de huurovereenkomst vrije toegang tot het gehuurde verlenen.

16. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.

17. Op verzoek van de verhuurder dient de huurder aan te kunnen tonen dat er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om ingeval van het niet nakomen van de dit document genoemde artikelen en regels, de reeds vastgelegde data van huurhuurtermijnen op te schorten of te ontbinden.

18. Het is de huurder verboden om huisdieren mee te nemen op de locatie of in het gehuurde (bijvoorbeeld honden)

Artikel 3 -Technische installaties

1.Uitsluitend personeel van verhuurder en, na voorafgaande (schriftelijke) toestemming, personeel van huurder is gerechtigd tot bediening van de verlichtings-, audio-en video-installaties in het gehuurde.

2.Huurder is niet gerechtigd, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van verhuurder, andere dan de in het gehuurde aanwezige technische apparatuur te gebruiken en/of eigen technische installaties mee te nemen. Tijdelijke extra voorzieningen dienen te worden aangebracht en verwijderd door gecertificeerde, door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden door deze bedrijven rechtstreeks bij huurder in rekening gebracht.

3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend  uit technische storingen van apparatuur of falende of haperende internet verbindingen in het gehuurde.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

1. De verhuurder is jegens de huurder, diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid van de verhuurder.

2. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode en perioden die liggen tussen niet aaneensluitende huurperioden in het gebouw, waarvan het gehuurde onderdeel uitmaakt, op eigen risico van de huurder of deze derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.

3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft.

4. De huurder zal het personeel van de verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van het  Regelement Gebruik Vergaderruimte van het gehuurde vrije toegang tot het gehuurde verlenen.

Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Aanvullende bepalingen

Het huren van ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw van Werk en Onderneming maakt het noodzakelijk dat een aantal regels in acht wordt genomen teneinde een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking te bewerkstelligen.
De hierna volgende regels zijn een aanvulling op de Huurovereenkomst en de Algemene Bepalin­gen Huurovereenkomst Bedrijfsruimte stichting Werk en Onderneming om de meest voorkomen­de vormen van overlast of hinder te ondervangen en de naleving van de Huurovereenkomst te waar­borgen.

ALGEMEEN

 • De receptie in de centrale entree van het bedrijfsverzamelgebouw is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 • Om te voorkomen, dat onbevoegden het bedrijfsverzamelgebouw betreden, kunnen medewerkers van de receptie u, indien zij u niet kennen, vragen om u te legitimeren.
 • Bezoekers en anderen die niet als huurder van een unit in het bedrijfsverzamelgebouw geregis­treerd staan, dienen zich bij de receptie te melden. De receptionist(e) belt uw bedrijf dat er een bezoeker aan de balie staat. U kunt dan de receptionist(e) laten weten of u zelf de bezoeker ophaalt of dat naar uw kantoor doorverwezen mag worden.
 • Het doorgeven van klachten, reparatieverzoeken e.d. kan tijdens de openingstijden bij de receptie plaatsvinden, bij voorkeur schriftelijk. Indien de receptie gesloten is, kan men zich wenden tot het hoofdkantoor.
 • De beheerder van de stichting Werk en Onderneming maakt dagelijks een ronde in het bedrijfsverzamelgebouw.

Voor dringende kwesties buiten kantoortijden kan contact worden opgenomen met Huschka Bewaking, telefoonnummer: 071- 402 04 01. Hier zijn echter kosten aan verbonden, tenzij het calamiteiten betreft.

 • Het parkeren dient plaats te vinden in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsbeugels te worden geplaatst.
 • Het buitenterrein rondom het bedrijfsverzamelgebouw en de openbare ruimtes (de centrale hal, de toiletruimtes, de gangen, de tussenverdieping, alsmede vlak voor de ingang van het bedrijfsverzamelgebouw) mogen niet voor opslag van goederen en dergelijke worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan te roken in openbare ruimtes. Door de inwerkingtreding van de Europese regelgeving is het ook verboden om te roken in de door u gehuurde ruimte(s). U kunt wel roken buiten het gebouw.
 • Het is niet toegestaan de lift te blokkeren dan wel vast te zetten.
 • Iedere huurder dient een naam, adres en telefoonnummer aan het secretariaat van de stichting Werk en Onderneming door te geven waar men in geval van calamiteiten bereikbaar is. Eventuele mutaties dient men eveneens onmiddellijk aan het secretariaat door te geven.
 • Op iedere gang bevinden zich brandslangen. In de tussenruimte naar de receptie en de containerruimte hangt een brandblusser. Deze worden jaarlijks gecontro­leerd. Op iedere verdieping bevindt zich aan het einde van iedere gang een bord met de tekst nooduitgang boven de deur die dient als nooduitgang. Tevens is er aan beide zijden van iedere gang een brandalarm aanwezig.

Op het moment dat er een brandmelding is, gaan de veiligheidsdeuren, die voor en achter op iedere gang aanwezig zijn, automatisch dicht. Men kan het bedrijfsverzamelgebouw welvia de veiligheidsdeuren verlaten, waarna de deuren automatisch weer sluiten.
In geval van brand, mag er geen gebruik worden gemaakt van de lift.

KANTOREN

 • Vanwege de aanwezige leidingen voor de centrale verwarming is het spijkeren in de vloeren niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in de wanden van de door u gehuurde unit te spijkeren en/of te schroeven. De Bruynzeel-wanden hebben een schilderijlijst, bij de overige wanden kunnen even­tueel schilderijen worden opgehangen via een koord vanuit de zwarte randlijst van het plafond.
 • Het is niet toegestaan om afval naast de container te zetten. De huurders dienen hun afval zelf tussen 09.00 uur en 17.30 uur in de daarvoor bestemde ruimte achter de receptie te deponeren in de juiste afvalbakken.
 • Het afval dient zodanig te worden aangeboden dat het in de containers past. Voor het afvoeren van grof vuil, groter en chemisch afval dienen de huurders zelf zorg te dragen.
 • Met uitzondering van het standaardbordje dat door de stichting Werk en Onderneming wordt ge­plaatst, is het niet toegestaan objecten en/of andere uitingen aan de gangzijde en aan het glas aan weerszijden van de toegangsdeuren en wanden van de eigen unit te bevestigen dan wel te plakken. Het plakken van posters, en dergelijke op de binnenzijde van uw toegangsdeuren is evenmin toegestaan. Mocht dit echter wel gebeuren, dan dient de huurder ervoor zorg te dragen dat de unit bij beëindiging van de huurovereenkomst in de originele staat wordt opgeleverd.
 • Het is de huurder niet toegestaan borden en/of andere reclame-uitingen aan de buitengevel te bevestigen. De ramen en de kozijnen van de door u gehuurde ruimte dienen eveneens vrij te blijven en mogen derhalve niet voor reclame-uitingen worden gebruikt. Uitsluitend voor de huurders van de begane grond zijn er speciale beugels boven de ingang geplaatst waarvan zij gebruik mogen maken.
 • Bij vertrek uit uw eigen ruimte gelieve u:
 • De zonwering op te halen en niet als blindering te gebruiken, dit geldt eveneens bij storm (windkracht > 5). Indien de zonwering stuk waait, is de huurder aansprakelijk voor de ont­stane schade.
 • De ramen goed af te sluiten en geen waardevolle spullen voor het raam en/of in het zicht te laten liggen.
 • De lichten uit te doen en de CV omlaag te draaien. Wij doen hierbij een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze met het energiegebruik om te gaan.

 • De toegangsdeur van de door u gehuurde unit goed af te sluiten.
 • Bij het verlaten of binnenkomen van het bedrijfsverzamelgebouw via de achteringang dient u deze ingang te allen tijde af te sluiten.

Van maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur, tijdens de weekenden en op momenten dat de receptie van Werk en Onderneming niet bemensd is, dient u de buitentoegangsdeur met het nachtslot af te sluiten wanneer u het bedrijfsverzamelgebouw via de hoofdingang verlaat.

 • Indien uw elektra-groepenkast zich in een naast gelegen ruimte bevindt die niet door u wordt ge­huurd, dient u zelf met de huurder van de naast u gelegen ruimte afspraken te maken hoe te han­delen in geval van storingen.

De verhuurder draagt in deze geen verantwoordelijkheid.

 • De pantry is niet bedoeld voor het plaatsen van eigen koelkasten, koffiezetapparaten, en derge­lijke. Het is niet de bedoeling eventuele afwas, etcetera op het aanrecht te laten staan of op te bergen in een van de kastjes van het aanrecht. De huurder dient zelf voor hand- en theedoeken te zorgen. Spullen die onbeheerd in de pantry achterblijven, zullen door verhuurder worden ver­wijderd.
 • Bij gebruik van de kopieermachine dienen de aangegeven aanwijzingen te worden opgevolgd.
 • Het gebruik van de vergaderruimte dient van tevoren bij de receptie te worden besproken.
 • De energiezuiltjes die zich in de ruimten bevinden, mogen alleen in overleg met de beheerder worden verplaatst.
 • De stichting Werk en Onderneming draagt zorg voor het schoonhouden van de algemene ruim­ten. Daarbij zal worden gestreefd naar zo min mogelijk overlast voor de huurders. Bij het schoon­houden van uw eigen ruimte verzoeken wij u hiermee eveneens rekening te houden. Indien ge­wenst kunnen huurders gebruik maken van een stofzuiger van de stichting die tijdens kantoor­uren bij de receptie kan worden opgehaald en na gebruik weer moet worden teruggebracht.
 • In verband met de beveiliging van het bedrijfsverzamelgebouw dient u omvangrijke activiteiten in de avonduren en in de weekenden vooraf te melden bij de receptie en in geval deze niet bezet is bij het hoofdkantoor.

26.   Deze huisregels kunnen te allen tijde door de stichting Werk en Onderneming worden gewijzigd en aangevuld als daartoe naar het oordeel van de stichting aanleiding bestaat.